Revize ELEKTRO

Provádíme pravidelné revize elektroinstalací, revize elektro spotřebičů, revize hromosvodů, elektro revize strojů a nářadí, měření osvětlení a analýzu elektrické sítě. Revize elektro provádíme vždy v dohodnutém termínu a kvalitě. 

 

Revize do 1 000 V

Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací, elektrospotřebičů, strojů, hromosvodů, měření osvětlení a analýza elektrické sítě.

Více informací:

Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací, elektrospotřebičů, strojů, hromosvodů, měření osvětlení a analýza elektrické sítě.

Nutnost provádění revizí a kontrol – a to nejen elektrických zařízení, která se dlouhou dobu provozují, není výmyslem poslední doby. Ve vyspělých zemích se vyžaduje už od dob, kdy se taková zařízení užívají.

V zásadě výrobce ručí za to, že jeho výrobek je bezpečný. Výrobce již ale nemůže ručit za to, že i konečná sestava instalovaných nebo smontovaných výrobků bude bezpečná.

Zde musí nastoupit nezávislý revizní technik, který posoudí a zkontroluje správnost provedení celé instalace v souladu s požadavky a doporučením příslušných norem.

Hromosvody

V případě, že hromosvod není nebo jeho parametry neodpovídají daným normám (ČSN EN 62305-1,2,3,4) hrozí, že:

Více informací:

V případě, že hromosvod není nebo jeho parametry neodpovídají daným normám (ČSN EN 62305-1,2,3,4) hrozí, že:

 • předměty, kterými bude protékat bleskový výboj se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu.
 • blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů, komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu.
 • blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku, pevné telefony…
 • V neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku. Přerušení výroby, nutnost přestěhovat se, poškození okolních objektů požárem, nebo výbuchem…
Revize FVE

Revize fotovoltaických elektráren FVE a vodních elektráren, měření parametrů sítě a kompenzace.

Více informací:

Revize fotovoltaických elektráren FVE a vodních elektráren, měření parametrů sítě a kompenzace.

Měření elektrických obvodů termokamerou.

Analýza elektrické sítě při provozu FVE.

Technické návrhy FVE na rodinné domy.

Pokud se někdo rozhodne pro FVE svépomocí, pomohu s projektem a zajistím potřebnou dokumentaci pro získání dotací. Jsem osoba s osvědčením profesní kvalifikace pro FVE.

Stavební dozor

Zajištění dozoru elektroinstalací na stavbách.

Více informací:

Revize fotovoltaických elektráren FVE a vodních elektráren, měření parametrů sítě a kompenzace.

Měření elektrických obvodů termokamerou.

Analýza elektrické sítě při provozu FVE.

Technické návrhy FVE na rodinné domy.

Pokud se někdo rozhodne pro FVE svépomocí, pomohu s projektem a zajistím potřebnou dokumentaci pro získání dotací. Jsem osoba s osvědčením profesní kvalifikace pro FVE.

Revize, prohlídky, kontroly strojů

Majitel nebo provozovatel strojů a zařízení by se měl ze zákona starat o to, aby u jeho zařízení před uvedením do provozu, a to i před uvedením do provozu po jeho změně nebo úpravě byla provedena kontrola bezpečnosti provozu (viz NV č. 378/2001 Sb. atd.).

Více informací:

 

Majitel nebo provozovatel strojů a zařízení by se měl ze zákona starat o to, aby u jeho zařízení před uvedením do provozu, a to i před uvedením do provozu po jeho změně nebo úpravě byla provedena kontrola bezpečnosti provozu (viz NV č. 378/2001 Sb. atd.).

Tato povinnost je splněna, jestliže provozovatel převezme od zhotovitele protokoly a revize o způsobilosti zařízení. Tím zřizovatel převezme plnění požadavku, který podle předpisů musí provozovatel plnit.

Provozovaná elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy jsou považována všechna elektrická zařízení. Proto jejich bezpečnost a provozuschopnost musí být ověřována revizemi a průběžně musí být prováděna údržba včetně kontrol ve stanovených lhůtách a stanoveném rozsahu. Kontroly a jednotlivé úkony jsou předepsány u každého druhu zařízení. Lhůty jsou maximální, a proto jsou závazné.

 

Cíl revizí a kontrol strojů

Je třeba prokázat, že elektrické zařízení odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům norem a v jednotlivých případech také dalším platným předpisům pro dané zařízení. Vyhrazená elektrická zařízení, která podléhají zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Všeobecně se za vyhrazená elektrická zařízení elektro (dále jen VTZ) považují ta zařízení, která mohou způsobit zvýšení ohrožení života, zdraví nebo majetku. Proto výrobci, projektanti a provozovatelé mají zvláštní povinnosti, uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce u těchto VTZ. Nad dodržováním těchto předpisů dohlíží pracovníci státních orgánů Inspektorátu bezpečnosti práce (dále jen IBP).

 

Jedná se zejména o tato zařízení:

a/ pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie

b/ určené pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny

c/ určené pro ochranu před účinky elektrostatické elektřiny

Analýza el. sítě

Nabízíme měření kvality dodávky elektrické energie, detekci přechodových jevů v síti, odhalení příčiny rušení či jiných negativních dějů v síti.

Více informací:

Nabízíme měření kvality dodávky elektrické energie, detekci přechodových jevů v síti, odhalení příčiny rušení či jiných negativních dějů v síti.

Toto měření bude probíhat pomocí nejnovějších přístrojů firmy CHAUVIN ARNOUX, které měří a analyzují energetickou síť a během měření ukládají získané hodnoty do databáze.

Součástí měření je vypracování technického rozboru naměřených hodnot, včetně posouzení dle platných Českých norem, zpracování grafů a případného návrhu na odstranění zjištěných závad. Naše přístroje jsou schopny měřit prakticky všechny standardní energetické veličiny jako napětí, proud, činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník, frekvenci, harmonické zkreslení napětí i proudu, zjišťuje jevy přepětí, podpětí a impulsních poruch se zápisem oscilogramu, měří nesymetrii napětí a proudu, Flicker atd.Měření začíná instalací měřícího zařízení, zapojením měřených napětí a proudů. Během první hodiny měření kontrolujeme zapojení měřících přístrojů a nastavení tolerance napětí a proudu pro vyhodnocení přechodových dějů.

Dobu měření stanovuje zákazník. Pro některá měření vyžadující statistické vyhodnocení však existuje určitá minimální doba měření daná předepsanými vyhodnocovacími intervaly v normě ČSN EN 50160. Základní směrnicí pro měření kvality energie je norma ČSN EN 50160, která definuje měřené parametry, tolerance a statistické vyhodnocení. Uvedená norma však byla původně vytvořená rozvodnými závody pro rozvodné závody, proto v základním znění vůči rozvodným závodům je velmi tolerantní. Naše měření však umožňuje nastavit přísnější kritéria a užší tolerance beze změny základní metodiky danou normou.

Měřitelné hodnoty:

 • Měření napětí L-L, L-N, jednotlivě pro každou fázi a průměr
 • Měření proudů, jednotlivě, průměr
 • Měření výkonů Reálný, zdánlivý výkon, jednotlivě pro každou fázi a celkový
 • Měření účiníku (indukční, kapacitní), pro každou fázi a celkový
 • Napěťová a proudová nesymetrie
 • Měření frekvence
 • Měření – harmonické zkreslení proudu a napětí>
 • Měření – Flikry (krátkodobé výpadky)
Měření odporu podlah

Měření rezistance (odporu) různých povrchů podlah.

Více informací:

Měření rezistance (odporu) různých povrchů podlah.

 • haly
 • labolatoře
 • kanceláře
 • průmyslové objekty
Školení z vyhl. 50/78Sb.

Školení je přípravou na zkoušky dle Vyhlášky 50/1978 Sb.

Více informací:

Revize fotovoltaických elektráren FVE a vodních elektráren, měření parametrů sítě a kompenzace.

Měření elektrických obvodů termokamerou.

Analýza elektrické sítě při provozu FVE.

Technické návrhy FVE na rodinné domy.

Pokud se někdo rozhodne pro FVE svépomocí, pomohu s projektem a zajistím potřebnou dokumentaci pro získání dotací. Jsem osoba s osvědčením profesní kvalifikace pro FVE.

Lokalizace poruch

Nabízíme vyhledávání kabelových poruch a tras.

Více informací:

Nabízíme vyhledávání kabelových poruch a tras.

Například: veřejné osvětlení, vodojemy, el. přípojky, signalizační kabely atd.

 • Vytýčení kabelových tras
 • Vyhledání kabelové poruchy
 • Vyhledání poškozeného kabelu v zemi
 • Lokalizace kabelových tras
 • Lokalizace kabelových poruch
Měření termo kamerou

Termovizní měření je v souvislosti s elektrickými a energetickými zařízeními využíváno jako diagnostický nástroj, který přináší přesnou informaci o rozložení povrchových teplot.

Více informací:

Termovizní měření je v souvislosti s elektrickými a energetickými zařízeními využíváno jako diagnostický nástroj, který přináší přesnou informaci o rozložení povrchových teplot.

U elektrických svorek, spojů, rozvodů, rozvaděčů a trafostanic dochází při nedokonalém elektrickém kontaktu k zahřívání. Toto zahřívání může v extrémních případech vést ke vznícení a způsobit tak zbytečně nenapravitelné škody.

Pravidelnými kontrolami termovizní kamerou lze zahřívání detekovat a předcházet tak komplikacím do budoucna. Výhodou této diagnostiky je její bezkontaktnost a v některých případech může nahradit klasické dotahování spojů, protože je možné kontroly provádět pod napětím a není tím ohrožen ani omezen návazný systém. Tyto prohlídky jsou důležité zejména po uvedení nového zařízení, nebo technologie do provozu a u starších elektroinstalací, rozvaděčů a rozvoden. Prohlídky mohou být doplněny i o měření proudových hodnot v lokalizovaných místech s vyššími teplotami a to až do 1000A AC/DC. S tímto ampérmetrem termovizní kamera bezdrátově komunikuje a tak jsou elektrické veličiny přímo zaneseny do výstupního protokolu.

Mnoho problémů spojených s nesprávnou funkčností zařízení je také provázeno teplotními změnami, které lze spolehlivě termovizní kamerou lokalizovat. Metody se rovněž využívá při pravidelných kontrolách v kancelářích (zásuvky, elektrospotřebiče atp.).

Termovizní služby jsou prováděny s elektrotechnickou způsobilostí v souladu s ČSN EN 50110 (ČSN 343100). Zákazníkům nabízíme i možnost provádění pravidelných revizí.